Polityka Prywatności firmy Akccept P Jusiński M Pyzel Spółka Jawna właściciela platformy Akccept www.akccept.pl

 

§1. Informacje ogólne

1. Administratorem danych jest Akccept P Jusiński M Pyzel Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Podchorążych 71/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000215145, dla
której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. REGON:
381725937. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to
opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne
i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

2. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu
niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w
zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby,
której dane dotyczą:

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: akccept@akccept.pl

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń
przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego
obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną
kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
bezpieczeństwa danych.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§3. Pliki cookies

1. Witryna akccept.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez
serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z
którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z
wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu
wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług
internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny
za pośrednictwem formularza kontaktowego.

1. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie
powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika.
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
• rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego
lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej,
dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
• rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..

b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron
internetowych
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;

c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w
jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;

d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

e. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator
cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

f. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za
pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator
cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą
w Irlandii]

2. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez
Cookies:
− Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia
dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i
uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany
ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji
usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
− Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
− Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§4. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy
przetwarzać Państwa dane w celu:

1. przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu
bezpośredniego oferowanych usług,

2. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),

3. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem
bezpieczeństwa,

4. archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz
zgłaszanych reklamacji,

5. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje,

6. realizowania obowiązków prawnych podmiotu Akccept P Jusiński M Pyzel Spółka Jawna

7. część Twoich danych, takich jak: imię, nazwisko, rocznik urodzenia, miejscowość, klub
sportowy, dane związane z wynikami w imprezie sportowej, wizerunek na zdjęciach i
materiałach video będzie widoczna dla innych użytkowników strony internetowej
oraz mediów społecznościowych – na listach startowych oraz wyników, galeriach i
materiałach video publikowanych organizatorów imprez sportowych, w których
bierzesz udział.

 

§5. Informacje o formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
adres IP).

3. Dane z formularzy zapisów są wyświetlane na stronie www.akccept.pl

4. Dane osobowych podane w formularzu zapisów są rejestrowane przez Administratora
strony w rejestrze (RODO)

5. Osoba, która wypełni formularz zapisów ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu utworzenia list zawodników
biorących udział w zawodach sportowych oraz list z wynikami po zawodach.

 

§6. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli
skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

3. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z
prawem.

 

§7. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą
przetwarzane przez:

1. okres przez jaki są świadczone usługi;

2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;

3. okres na jaki została udzielona zgoda;

4. okres przez który przepisy prawa mogą obligować podmiot Akccept P Jusiński M Pyzel Spółka Jawna
do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

5. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w
przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes
Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

§8. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane:
1. podmiotom współpracującym (organizatorom zawodów sportowych) oraz
kontrahentom (druk numerów startowych, wysyłka SMS z informacjami o zawodach
oraz z wynikami);

2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

3. kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym podmiot Akccept P Jusiński M Pyzel
Spółka Jawna zlecił np. prowadzenie postępowania;

4. portalom społecznościowym, dostawcom płatności, podmiotom zapewniającym nam
wsparcie techniczne;

5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 

§9. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5. prawo do przenoszenia danych;

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§10. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy przez Akccept P Jusiński M Pyzel Spółka Jawna
Skutkiem niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są podawane może być:

1. brak możliwości zarejestrowania się w serwisie rejestracyjnym zawodów;

2. brak możliwości śledzenia zapisów, wyników, relacji foto, video z prowadzonych
przez naszą stronę imprez sportowych;

3. brak możliwości korzystania z usług Akccept P Jusiński M Pyzel Spółka Jawna